Küsimustikust

Siit leiate kogu küsimustiku, millele on lisatud nii viited kui juhendid meetmete tõhusaks loomiseks ja rakendamiseks.

 

OSA I: volikogu 
 

Kus asjakohane, võtta vastamisel arvesse komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.

 

1 VOLIKOGU JA LINNA- VÕI VALLAVALITSUSE LIIKMED EI OLE TEADLIKUD VÕIMALIKEST KORRUPTSIOONIRISKIDEST SEOSES OMA OSALEMISEGA VOLIKOGU VÕI VALITSUSE TÖÖS

1.    Käitumisjuhis    
Kas volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmetele on kehtestatud käitumisjuhised korruptsiooniohtlikes olukordades toimimiseks?

INFO: Volikogu käitumisjuhendi all on silmas peetud täpseid volikogu taseme juhiseid, mis tuginevad üldnormile: KVS § 3 (3), ja erinormile: KOKS § 17 lg 5- 6 (2). Volikogule saab juhiseid kehtestada volikogu ise või volikogu esimees.

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018) lk 21 ja volikogu liikme käsiraamat

2.    Teadlikkuse tagamine    
Kas volikogu, komisjonide ja linna- või vallavalitsuse liikmetel on kohustus eelmises punktis nimetatud käitumisjuhistega tutvuda? 

3.    Ametiseisund    
Kas volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmed on teavitatud ja koolitatud olukordadest, kus nad omavad ametiseisundit?

INFO: Ametiseisund tuleneb avalike ülesannete täitmisest. Koolituse osas on silmas peetud vastamisele eelnenud aastat.

Juhend: Volikogu liikme videokoolitus

4.    Koolituskord    
Kas on kehtestatud kord, mille järgi korraldatakse uutele volikogu ja komisjonide ning linna- või vallavalitsuse liikmetele ametisse asumisel korruptsiooni ennetamise koolitus?

Juhend: Volikogu vastutusest sisekontrollisüsteemi rakendamisel “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018) lk 9-10, 68-69

5.    Valdkondlik vastutaja    
Kas volikogu (esimees) on määranud korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku või komisjoni?

Juhend: Seaduses pole volikogu ühelgi liikmel ega komisjonil korruptsiooni ennetamise vastutust. Küll aga saab volikogu esimees anda volikogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju (KOKS § 42 lg 1 p 3-1), nt anda koolituste korraldamise ja teadlikkusega tegelemise mõne komisjoni ülesandeks.

 

2 VOLIKOGU JA LINNA- VÕI VALLAVALITSUSE LIIKMED EI OLE TEADLIKUD HUVIDE KONFLIKTI OLUKORDADEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA VOLIKOGU VÕI VALITSUSE TÖÖS OSALEMISEGA    

1.    Isiklikud huvid    
Kas volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmed on kaardistanud enda isiklikud huvid, mis võivad mõjutada nende tööd volikogu või valitsuse liikmena? 

INFO: Silmas on peetud majanduslikke, kuid ka seotud isikute huvisid, mis võivad kallutada volikogu või valitsuse liikme otsuseid seoses nt värbamise, lepingute sõlmimise, valla- või linnavaraga seotud toimingute üle otsustamise, toetuse andmise või mõne huvitegevuse edendamisega. KVS 3 ptk

Juhend: Huvide konflikti käsiraamat

2.    Valdkondlik vastutaja    
Kas kohalikus omavalitsuses on kehtestatud kord, millega on määratletud volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmete huvide deklaratsioonide täitmise juhendamise ja kontrollimise eest vastutav isik? 

INFO: KVS § 3 lg 2 p 2. Huvide deklaratsioonide avalikustamist reguleerib KVS § 16.

3.    Deklaratsioonide kontroll    
Kas esitatud andmete õigsust kontrollitakse, võrreldes neid avalike andmebaasidega (äriregister, kinnisturegister jt)? 

 

3 VOLIKOGU LIIKMED TEEVAD ISIKLIKKE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE ERAHUVE EDENDAVAID OTSUSEID

1.    Lepingulised suhted    
Kas volikogu on kehtestanud põhimõtted, mis taotlevad kõiki omavalitsusega lepingulistesse suhetesse astuvate osapoolte läbipaistvat ja võrdset kohtlemist?

2.    Otsustest taandamine    
Kas volikogu liikmed taandavad ennast otsuste tegemisest, mis on seotud nende või nendega seotud isikute huvide või hüvedega?

3.    Tasustamise kord    
Kas volikogu on kehtestanud ja avalikustanud liikmete tasustamise ja kulude hüvitamise korra ning selle järgimist kontrollitakse?

4.    Toetuste jagamine    
Kas volikogu on kehtestanud ja avalikustanud (nt KOV kodulehel) läbipaistvad ja kõiki taotlejaid võrdselt kohtlevad reeglid mittetulundusühingute ja kodanikualgatuslike ürituste (noorsootöö, kultuuriüritused, spordiüritused jms) aineliseks toetamiseks?

INFO: Riigi Teatajas määruste avaldamine on miinimumnõue.

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): toetuste menetlemine lk 36-43 ja taotluste menetlemine lk 44-46

5.    Ressursside kasutamine    
Kas volikogu on kehtestanud põhimõtted KOV ressursside (ruumid, administratiivsed vahendid vms) kasutamiseks erakondlikuks tegevuseks või erahuvides?

INFO. Põhimõtted peavad võrdselt kehtima kõigile, nii volikogu liikmetele kui ka eraisikutele ja ettevõtetele.

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): varade kasutamine lk 51-54

6.    Andmekaitse ja siseteave    
Kas volikogu on kehtestanud reeglid või piirangud siseteabe, isikuandmete või muu volikogu töös osalemise tõttu teatavaks saanud info kasutamiseks isiklikes või kolmanda osapoolte huvides?

 

4 VOLIKOGU LIIKMED EI ARVESTA OTSUSEID TEHES ERINEVATE HUVIGRUPPIDEGA    

1.    Kaasamine    
Kas volikogu on kehtestanud selged ja läbipaistvad reeglid kohalike huvigruppide kaasamiseks?

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): otsustusprotsessid lk 55-58

2.    Seotus huvigruppidega    
Kas volikogu liikmed teavitavad oma seotusest mõne huvigrupiga (MTÜ, seltsing vms) enne seda huvigruppi puudutava otsuse tegemist?

 

3.    Ligipääs valitsemisalasele teabele    
Kas volikogu päevakorrad on avalikud ja eri huvigruppidele on võimaldatud anda sisendit otsuste kujundamiseks neid puudutavates valdkondades?

 

5 VOLIKOGU LIIKMED VÕTAVAD VASTU KINGITUSI, HÜVESID VÕI SOODUSTUSI, MILLE EESMÄRK ON MÕJUTADA NEID AMETIISIKU KOHUSTUSI RIKKUMA    

1.    Kingitused ja hüved    
Kas volikogu liikmetele on kehtestatud kingituste ja hüvede vastuvõtmise hea tava reeglid ja nendest kinnipidamist kontrollitakse? 

INFO: KVS § 4

 

6 VOLIKOGU LIIKMED EI TEATA KORRUPTSIOONIJUHTUMITEST EGA VÄÄRKÄITUMISEST 

1.    Vilepuhumine    
Kas volikogus on kehtestatud juhend ja võimalused korruptsioonist või väärkäitumisest konfidentsiaalseks teavitamiseks? 

INFO: KVS § 6

 

7 VOLIKOGU VÄLDIB KONTROLLI OMA TEGEVUSE ÜLE

1.    Opositsiooni kontroll    
Kas volikogu revisjonikomisjoni juht on volikogu opositsiooni esindaja?

INFO: KOKS § 48

2.    Järelevalve sõltumatus    
Kas volikogus on tagatud, et revisjonikomisjoni liikmed ei täida sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu tegevjuhi, juhataja, juhatuse liikme või sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi või tema asetäitja ülesandeid?

INFO: KOKS § 48 lg 2-2 ja 2-3 hakkavad kehtima 2021. aastast

3.    Revisjonikomisjoni seadusjärgsed kohustused    
Kas revisjonikomisjon hindab valitsuse,  ametiasutuste ja  hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust, vara kasutamise sihipärasust, annab sellest regulaarselt volikogule aru ning avalikustab aruanded?

INFO: KOKS § 48, KOFS § 29 lg 10

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): revisjonikomisjoni kohustused lk 9-10, 68-69

4.    Avalik kontroll    
Kas volikogu avalikustab oma tööplaani, otsused jms ning kajastab regulaarselt oma tegevust,  mis võimaldab kogukonnal ja avalikkusel volikogu tegevust kontrollida?

5.    Sisekontrollisüsteem    
Kas volikogu on loonud või loomas sisekontrollisüsteemi ja korraldamas siseaudiitori kutsetegevust kohalikus omavalitsuses? 

INFO: Sisekontrollisüsteem on protsess, mida viivad ellu  KOVi volikogu, valitsus ning ametiasutuste töötajad. See on loodud, et anda mõistlikku kindlust organisatsiooni tegevuste, aruandluse ja vastavuskontrolliga seotud eesmärkide saavutamise osas. Siseaudit ei ole sisekontrollisüsteem või selle asendaja, vaid üks osa. 

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): siseauditi (sh tellitud) läbiviimine lk 72-76

6.    Ligipääs informatsioonile    
Kas volikogu liikmel on ligipääs volikogu, valitsuse ja ametiasutuse  õigusaktidele, dokumentidele ja muule teabele, mis on vajalik osalemiseks volikogu liikme töös?

INFO: Väljastama ei pea andmeid, mis on ametkondlikuks kasutamiseks või mille väljastamine on seadusega keelatud.

7.    Korruptsioonialane kontroll auditites    
Kas omavalitsuses läbiviidavate auditite käigus pööratakse tähelepanu  ametiasutuse korruptsiooniohtlikele olukordadele ja  korruptsiooni vältivale töökorraldusele?

 

 

OSA II: valitsus ja ametiasutused

 

1 AMETIASUTUSED EI TEGELE KORRUPTSIOONIRISKIDE ENNETAMISEGA    

1.    Korruptsioonialane teadlikkus    
Kas ametiasutustes käsitletakse korruptsiooniga seotud teemasid koosolekutel, sisekoolitustel vms?

INFO: Silmas on peetud vastamisele eelnenud aastat.

2.    Valdkondlik vastutaja    
Kas on määratud kontaktisik (ametikoht) korruptsiooni ja korruptsiooniohuga seotud küsimuste käsitlemiseks ning vajadusel ametiisikute nõustamiseks?

3.    Vilepuhumine    
Kas on loodud juhendid ja võimalused korruptsioonist või väärkäitumisest konfidentsiaalseks teavitamiseks? 

4.    Toimingupiirang    
Kas ametiasutustes on loodud töökorraldus, mis väldib enesekohaseid otsuseid (nt palga, hüvede jms määramisel)?

5.    Kaitseliinide rakendamine    
Kas kohalikus omavalitsuses on loodud sisekontrollisüsteem? (vt KOKS § 48-1)

INFO: Sisekontrollisüsteem on protsess, mida viivad ellu  KOVi volikogu, valitsus ning ametiasutuste töötajad. See on loodud, et anda mõistlikku kindlust organisatsiooni tegevuste, aruandluse ja vastavuskontrolliga seotud eesmärkide saavutamise osas. Siseaudit ei ole sisekontrollisüsteem või selle asendaja, vaid üks osa.

Juhend: Sisekontrolli ja korruptsiooni ennetuse juhend KOVile ja “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018)

 

2 AMETIASUTUSTES ON KAARDISTAMATA KÕRGEMA KORRUPTSIOONIRISKIGA TEGEVUSED JA AMETIKOHAD    

1.    Riskide kaardistamine    
Kas ametiasutustes on kaardistatud töökorraldusest tuleneda võivad korruptsiooniriskid ja riskianalüüsi uuendatakse regulaarselt (nt kord aastas)? 

2.    Töökorralduslik riskianalüüs    
Kas ametiasutustes on kaardistatud kõrgema korruptsiooniriskiga ametikohad?

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): riskijuhtimise metoodika lk 82

3.    Töökorralduslikud reeglid    
Kas ametiasutustes kehtestatud regulatsioonid sisaldavad korruptsiooni ennetavaid reegleid, millest kinnipidamine on teenistujate (ametnikud ja töötajad) ametijuhendites muudetud kohustuslikuks? 

 

3 TEENISTUJAID EI OLE TEAVITATUD KORRUPTSIOONIOHTLIKEST OLUKORDADEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA AMETIKOHUSTUSI TÄITES

1.    Teadlikkuse tagamine    
Kas ametiasutused soodustavad teenistujate osalemist korruptsiooni ennetamisega seotud koolitustel (sh ametnikueetika koolitustel)?

2.    Kõrvaltegevused    
Kas ametiasutustes on kehtestatud reeglid ametnike kõrvaltegevustest teavitamiseks?

3.    Kingitused ja hüved    
Kas ametiasutuste teenistujatele on kehtestatud kingituste, soodustuste ja hüvede vastuvõtmise reeglid?

 

4 TEENISTUJAD EI TUNNE ÄRA HUVIDE KONFLIKTI OLUKORDI
    
1.    Isiklikud huvid    
Kas teenistujad on avaldanud vahetule juhile isiklikud huvid, mis võivad mõjutada ametikohustuste erapooletut täitmist?

Juhend: Huvide konflikti käsiraamat

2.    Taandamine    
Kas teenistujad taandavad ennast otsustamisest enda või seotud isikute huvide konflikti korral?

3.    Teavitamine    
Kas teenistujad  teavitavad oma vahetut juhti enda huvide konflikti kahtluse korral?

4.    Teadlikkus teavitamise võimalustest    
Kas teenistujatele on loodud võimalus teavitada kolleegide huvide konflikti või rikkumiste kahtluse korral ja kas sellekohane info on levitatud (keda, kuidas informeerida)?

 

5 AMETIASUTUSTE VÄRBAMIS- JA PERSONALIPOLIITIKA VÕIB TEKITADA VÕI TEKITAB HUVIDE KONFLIKTE    

1.    Läbipaistvad protsessid    
Kas ametiasutuste teenistujate värbamise ja valiku põhimõtted on välja töötatud ja avalikud ning info vabadest töökohtadest avalikult kättesaadav? 

INFO: AvTS § 28 lg 1 p 19 ja ATS 2. jagu

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): personalipoliitika lk 22-23

2.    Andmete avalikustamine    
Kas omavalitsuse kodulehel on avaldatud teenistujate kvalifikatsioon, haridustase, ametijuhend ja kontaktandmed ning seaduses sätestatud juhtudel palgaandmed? 

INFO: ATS § 65 ja AvTS § 28

Juhend: Palkade avalikustamise juhend

 

6 LIGIPÄÄS OMAVALITSUSE PAKUTAVATELE AVALIKELE TEENUSTELE EI OLE VÕRDNE JA ÕIGLANE    

1.    Võrdne ja läbipaistev teenuste osutamine    
Kas omavalitsus pakub kõigile elanikele avalikke teenuseid, toetusi jms ilma subjektiivseid eelistusi tegemata ja nendel tingimustel, mis on volikogus kinnitatud?

2.    Läbipaistvad tingimused    
Kas avalike teenuste, toetuste jms pakkumise tingimused on avalikud ja elanikele kättesaadavad?

 

7 AMETIASUTUSED EI VII HANKEID LÄBI EGA SÕLMI LEPINGUID LÄBIPAISTVALT, KONTROLLITAVALT JA PROPORTSIONAALSELT    

1.    Võrdsed tingimused    
Kas volikogu on kehtestanud huvide konflikti vältivad hangete läbiviimise põhimõtted?

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): hanked lk 47-50

2.    Plaani avalikustamine    
Kas omavalitsuse hankeplaan on avalik?

3.    Lepingute avalikustamine    
Kas omavalitsuse sõlmitud lepingud on avalikud?

4.    Järelevalve    
Kas hangete koostamise ja lepingute sõlmimisega seotud teenistujate  huvide konflikti risk on alati kontrollitud?

 

8 VALITSUS EI TEOSTA AMETIASUTUSE JA HALLATAVATE ASUTUSTE ÜLE TEENISTUSLIKKU JÄRELEVALVET

1.    Teenistuslik järelevalve    
Kas valitsus teostab ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli?

INFO: KOKS § 66-1

2.    Korruptsioonialane kontroll    
Kas valitsus toetab ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide korruptsiooniennetusalast tegevust?

INFO: Nt koolituste tellimine või pakkumine, personalipoliitika, abi regulatsioonide väljatöötamisel.

3.    Auditite läbiviimine    
Kas ametiasutusi ja hallatavaid asutusi auditeeritakse regulaarselt? 

4.    Varade kontroll    
Kas volikogu ja valitsus teostavad kontrolli omavalitsuse vara valitsemise üle?

Juhend: “Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend” (KPMG 2018): varade kasutamine lk 51-54