Keskkonnast

Justiitsministeeriumi tellimusel loodud korruptsiooniriskide hindamise veebikeskkond on avatud kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele. Küsimustikud aitavad tuvastada ja hinnata korruptsiooniriske, analüüsida seniste tegevuste piisavust ning võrrelda enda tulemusi teiste omavalitsustega. Küsimustikud käsitlevad korruptsiooniriske laiemalt, mitte vaid kitsalt seadusest tulenevate kohustuste rakendamise hindamist.

Keskkond on loodud enesehindamiseks - tulemused on konfidentsiaalsed ja lõpptulemus on nähtav ainult täitjale. Igale kohalikule omavalitsusele on loodud üks konto, millega sisse logides saab küsimustiku täita kahes osas. 

Vaid objektiivne ja kriitiline enesehindamine tagab asjakohase tulemuse ning nende võrreldavuse ka teiste omavalitsustega. Küsimustik on jaotatud kahte ossa, millest esimene hindab volikogu ning teine linna- või vallavalitsuse kui ametiasutuse korruptsiooniriske ja riskide maandamise meetmete rakendamist.

Korruptsiooni mõistetakse kui usalduse ja mõjuvõimu ärakasutamist erahuvides. Justiitsministeeriumi uuringute ja korruptsioonikuritegude büroo statistika põhjal saab öelda, et paljud omavalitsused ei tegele aktiivselt korruptsiooniriskidega – kas ei nähta selleks vajadust või puuduvad vajalikud teadmised. Omavalitsustest vaid umbes kolmandikul on tööl sisekontrolörid, revidendid või siseaudiitorid. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kõigist alustatud ja prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest on ligikaudu 40% seotud kohalike omavalitsuste või nende allasutustega. Nii on see olnud alates 2012. aastast.

Lisainfot küsimustiku kohta annab Korruptsioonivaba Eesti info@transparency.ee.

Üksikjuhtumite analüüsiks vaata lähemalt huvide konflikti näiteid, materjale kohalikele omavalitsustele või võta ühendust justiitsministeeriumiga aadressil korruptsioon@just.ee.