Keskkonnast

Olete jõudnud kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise veebikeskkonda, mis on avatud kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele. Küsimustiku eesmärgiks on aidata omavalitsusel hinnata ja tuvastada tegevuspraktikate korruptsiooniriskid ning analüüsida seniste meetmete piisavust. Rõhk on korruptsiooniriskidel laiemalt, mistõttu pole tegu vaid seadusest tulenevate kohustuste rakendamise hindamisega. Keskkond on loodud Justiitsministeeriumi tellimusel. 

Korruptsiooni mõistetakse kui usalduse ja mõjuvõimu erahuvides ärakasutamist. Justiitsministeeriumi uuringute ja korruptsioonikuritegude büroo statistika põhjal saab öelda, et  paljud omavalitsused ei tegele aktiivselt korruptsiooniriskidega – kas ei nähta selleks vajadust või puudub teadmine, kuidas seda teha. Sisekontrolöre, revidente ja siseaudiitoreid on tööl ligikaudu veerandis omavalitsustest. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kõigist alustatud ja prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest on ligikaudu 40% seotud kohalike omavalitsuste või nende allasutustega. Nii on see olnud alates 2012. aastast.

Küsimustik on jaotatud kahte osasse, millest esimene hindab volikogu ning teine linna- või vallavalitsuse kui ametiasutuse korruptsiooniriske ja riskide maandamise meetmete rakendamist. Keskkond on loodud enesehindamiseks - tulemused on konfidentsiaalsed ja lõpptulemus nähtav ainult täitjale. Asjakohase tagasiside ning tulemuste võrreldavuse teiste omavalitsustega tagab objektiivne ja kriitiline enesehindamine.

Küsimuste korral pöördu ühingu Korruptsioonivaba Eesti poole: info@transparency.ee